Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis Internetowy Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-03-28.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Wynik analizy pod względem zgodności

Powiat K-K - audyt dostępności WWW.pdf - data dodania: 2020-09-18 00:00:00

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zielezny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy netkoncept.com s.j..

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/3730/aktualnosci.html , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Aleksandra Górczany, koordynator.dostepnosci@powiat.kedzierzyn-kozle.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 405 27 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

47-220 Kędzierzyn Koźle, Plac Wolności 13
Tel.: +48774833108
Faks: +48774723295
E-mail:
Strona internetowa: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu posiada kilka budynków:

 1. Budynek - Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
 1. Budynek - Plac Wolności 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
 1. Budynek – Judyma 5, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
 1. Budynek – Judyma 4, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
 1. PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI

Budynek – Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zgodnie z art.12 ust 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się informujemy, że osoby głuchonieme lub niedosłyszące chcąc załatwić sprawę w Starostwie Powiatowym powinny, co najmniej na 3 dni robocze przed datą załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych, zgłosić w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym (Plac Wolności 13, I piętro, p. 16), lub pod numerem tel. 77/472 32 00, albo drogą e-mail:  chęć skorzystania z usługi ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się.

Wersja XML