Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raport o stanie powiatu

Zgodnie z zapisami art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511), zwanej dalej „Ustawą”, Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w terminie do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Art. 30a ust. 1 Ustawy wskazuje, że w debacie nad raportem głos mogą zabierać mieszkańcy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Jak wskazuje art. 30a ust. 7 Ustawy, mieszkaniec który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego pisemne zgłoszenie poparte podpisami 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu wg kolejności zgłoszenia (art. 30a ust. 8 Ustawy).

Zgodnie z zapisami art. 30a ust. 8 Ustawy liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Szczegółowe wymogi raportu o stanie powiatu określono w Uchwale Nr XLVI/388/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 września 2018 roku.

Uchwała dostępna jest na  stronie BIP Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu:

https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/23927/uchwala-xlvi3882018-w-sprawie-okreslenia-szczegolowych-wymogow-raportu-o-stanie-powiatu.pdf


 

PDFRAPORT O STANIE POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO.pdf
PDFSprostowanie do raportu o stanie Powiatu.pdf

Na posiedzeniu Sesji Rady Powiatu w dniu 28 maja 2019 r. odbędzie się debata nad Raportem o stanie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. W załączeniu Zapowiedź VIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego:
PDFZapowiedź VIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf

 

 

Wersja XML