Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacje, zabytki

Właściciele obiektów zabytkowych mają możliwość aplikowania o wsparcie finansowe na prowadzenie prac przy zabytkach z środków publicznych pochodzących z budżetu państwa oraz budżetów samorządów. Zasady finansowania opieki nad zabytkami z ww. środków zostały opisane w rozdziale 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.). Dotacje są udzielane w wysokości do 50% - a w wyjątkowych przypadkach do 100% - nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych wpisanych do rejestru zabytków., które zostaną przeprowadzone w roku złożenia wniosku lub w roku następującym pod roku złożenia wniosku lub które zostały przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie dotacji. Zgodnie z art. 77 dotacja może obejmować nakłady konieczne na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac
i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

Dysponentami środków budżetu państwa dostępnych dla właścicieli obiektów zabytkowych z terenu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego są:

 

Podstawowym programem w ramach którego Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego udziela dotacji w tym obszarze jest dorocznie - zazwyczaj w październiku - ogłaszany program „Ochrona zabytków”. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 25 tyś. zł. Program zakłada możliwość przeprowadzenia dodatkowego naboru w przypadku, gdyby pozostały wolne lub uzyskano dodatkowe środki. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach MKiDN http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2018.php

 

Wnioski do WKZ składane są dorocznie w terminie do 28 lutego roku, w którym ma być udzielona dotacja na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone oraz do 30 czerwca roku, w którym dotacja ma być udzielona na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach WKZ w Opolu http://www.wuozopole.pl/opieka/dotacje

 

Dotacji samorządowych udzielają organy stanowiące województwa opolskiego, powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz trzech z sześciu gmin powiatu.

 

Dotacji udziela Zarząd Województwa na zasadach określonych w uchwale
Nr XXXII/345/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 44, poz. 768 z późn. zm.) http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2009/768/ oraz http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2010/221/

 

Dotacji udziela Zarząd Powiatu na zasadach określonych w uchwale Nr XI/56/2007 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz uchwała Nr XIII/73/2007 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

PDFUchwała Nr XI.56.2007 z dnia 25 września 2007 r.pdf

PDFUchwała Nr XIII.73.2007 z dnia 27 listopada 2007 r.pdf

 

Uchwała Nr XLII/308/2006 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków https://www.opole.uw.gov.pl/dzienniki_urzedowe/2006/dziennik35.pdf

 

Uchwała Nr XXVIII/127/09 Rady Gminy Cisek z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Cisek na zakup materiałów budowlanych, prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków http://duwo.opole.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=5291

 

Uchwała Nr XXIX/135/09 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Cisek na zakup materiałów budowlanych, prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków http://duwo.opole.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=4475

 

Uchwała Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr XXXVI/471/05 z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Uchwała Nr LIV/628/14 z 28 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

 

Istnieje również możliwość aplikowania o środki z funduszy strukturalnych, programów regionalnych i wspólnotowych Unii Europejskiej. Instytucją, która prowadzi nabory wniosków w tym zakresie jest Urząd Marszałkowski. Wsparcia na realizację robót budowlanych, prac konserwatorskich, adaptacji, zmiany przeznaczenia itp. przy zabytkach można uzyskać z następujących programów i funduszy:

 

 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
  1. Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego
   i naturalnego (poddziałanie 5.3.1)
  2. Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna (poddziałanie 3.2.1)
 3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  1. Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (działanie 8.1)
 4. Program INTERRREG V-A Republika Czeska – Polska
  1. Oś priorytetowa Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
 5. Fundusze Norweskie i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  1. Obszar dziedzictwo kulturowe

 

Wersja XML