Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie z dnia 24 sierpnia 2009 roku z Wydziału Gospodarczego o zamówieniu - Przebudowa i remont wraz z zabezpieczeniem budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 1

W załączeniu znajduje się ogłoszenie o zamówieniu dot. przetargu nieograniczonego na zadanie Przebudowa i remont wraz z zabezpieczeniem budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 1

Kędzierzyn-Koźle: Przebudowa i remont wraz z zabezpieczeniem budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 1
Numer ogłoszenia: 290544 - 2009; data zamieszczenia: 24.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu , pl. Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, tel. 077 4833116.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont wraz z zabezpieczeniem budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont wraz z zabezpieczeniem budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 1. 3.2 Przedmiot zamówienia oraz szczegółowy zakres robót określają dokumenty stanowiące załącznik do SIWZ: - Dokumentacja projektowa; - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; - Przedmiar robót; oraz wizja lokalna 3.3 Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający wykonawcy wyliczenie ceny ofertowej przedmiotu zamówienia. 3.4 Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń, czy ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały lub urządzenia równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem porównania, sprawdzenia równoważności. Do oferty należy załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązanie materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie lub dokumentację montażowo-warsztatową zastosowanego rozwiązania. 3.5 Wymagana przez Zamawiającego minimalna gwarancja: 36 miesięcy. 3.6 Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: a) Organizacja i zagospodarowanie placu budowy. b) Organizacja ruchu i oznakowanie budowy. c) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. d) Zgłoszenie i odbiór przez jednostkę UDT rozpoczęcia montażu urządzenia dźwigowego. e) Próby, odbiory częściowy i końcowy oraz rozruch z udziałem wymaganych instytucji, w tym UDT, inwestora i wykonawcy. f) Uzyskanie pozytywnej decyzji UDT dopuszczającej przedmiot zamówienia do eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. g) Wykonanie zaleceń poodbiorowych Urzędu Dozoru Technicznego. h) Dostarczenie dokumentacji technicznej dźwigu osobowego (DTR) z instrukcjami obsługi, konserwacji i eksploatacji. i) Wykonanie dokumentacji powykonawczej z pełnymi i niezbędnymi pomiarami, atestami, dopuszczeniami, certyfikatami, itp., w tym dokumentacja UDT. j) Przeszkolenie pracowników użytkownika w zakresie obsługi i eksploatacji zainstalowanych maszyn i urządzeń. k) Wywóz materiałów rozbiórkowych na Miejskie Składowisko Odpadów lub inne miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z kosztami opłaty składowania. l) Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku po uprzedniej akceptacji inwestora. m) Remonty i naprawy zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach. n) Wykonanie prób i odbiorów z udziałem wymaganych Instytucji Państwowych oraz inwestora. o) Uzyskanie w imieniu inwestora wymaganych zezwoleń i uzgodnień wynikających z zakresu prowadzonych robót. p) Po zakończeniu robót, do usunięcia wszelkich urządzeń, tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się użytkowania. q) Likwidację placu budowy. r) Wszystkich elementów wyspecyfikowanych i opisanych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - 7 Roboty budowlane 45.10.00.00 - 8 Przygotowanie terenu pod budowę 45.20.00.00 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45.30.00.00 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach 45.40.00.00 - 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle Wydział Gospodarczy II piętro, pokój nr 30.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Wydział Gospodarczy II piętro, pokój nr 30.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz ze środków z Budżetu Państwa.

oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

DOCSIWZ PN Plac Wolności 1

DOCZałączniki do SIWZ

DOCProjekt umowy PN Plac Wolności 1

JPEGZT1 - Plac Wolności

PDFOpis techniczny

PDFEkspertyza techniczna

PDFInf. o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

PDFInwentaryzacja rzut piwnic, parteru

PDFInwentaryzacja rzut poddasza, dachu

PDFInwentaryzacja rzut I piętra i II piętra

PDFInwentaryzacja przekroje

PDFInwentaryzacja elewacje

PDFRzut piwnic I1

PDFRzut parteru I2

PDFRzut II pietra I4

PDFRzut I pietra I3

PDFRozwinięcie isnt. c.o. I5

PDFRozwinięcie isnt. wod-kan I6

PDFSpecyfikacje Techniczne Intalacyjne

PDFTablica TP2 E15

PDFTablica TP1 E13

PDFTablica TKP2 E16

PDFTablica TKP1 E14

PDFElektryka rzut parteru rys. E4

PDFElektryka rys. E1-E3

PDFRzut poddasza E10

PDFRzut piwnicy E9

PDFRzut 2 piętra E8

PDFRzut 2 piętra E7

PDFRzut piętra E6

PDFRzut piętra E5

PDFTablica TPP E17

PDFrzut dachu E18

PDFoddymianie E11

PDFOST Elektryka

PDFSST 01 Elektryka

PDFSST 02 Elektryka

PDFSST 03 Elektryka

PDFSpecyfikacje OST

PDFKonstrukcja K3

PDFKonstrukcja K2

PDFKonstrukcja K1

PDFZestawienie stolarki A10

PDFWyburzenia A14

PDFWyburzenia A13

PDFWyburzenia A12

PDFWyburzenia A11

PDFRzut piwnic A3

PDFRzut parteru A4

PDFRzut II piętra A6

PDFRzut I piętra A5

PDFRzut dachu A7

PDFPrzekroje A8, A9

PDFElewacje A1, A2

PDFPrzedmiar robót

Wyjaśnienia:

DOCWyjaśnienia

DOCWyjaśnienia

DOCWyjaśnienia

PDFTablica TG E1

PDFrzut parteru E3DOCInformacja

Wersja XML