Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, do usunięcia

Waldemar Nowak - Kierownik


Kontakt:
Sekretariat – tel. (77) 482 90 48, wew. 102

fax. (77) 482 90 48, wew. 109,113
Ośrodek dokumentacji – tel. (77) 482 38 10, (77) 482 33 62
Ewidencja gruntów – tel. (77) 482 33 61, (77) 482 33 63
Mapa numeryczna - tel. (77) 482 33 60
Zespół uzgadniania dokumentacji – tel. (77) 482 62 44
Gospodarka nieruchomościami, wyłączenia z produkcji rolnej – tel.: (77) 482 33 25, (77) 482 62 43
Kierownik – tel. (77) 482 65 10
Z-ca kierownika – tel. (77) 482 62 43
e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:

Ul. Piastowska 15
47-200 Kędzierzyn-Koźle


Wnioski, opłaty, formularze do pobrania oraz karty usług:
Karty usług i druki wniosków z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Terminy posiedzeń Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych:
Zestawienie roczne posiedzeń Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w 2014 roku

 

1. Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości kieruje Kierownik Wydziału używający tytułu Geodeta Powiatu, przy pomocy jednego zastępcy.

2. Do zakresu działania Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości należy w szczególności:
1) tworzenie  i  gospodarka  zasobem  nieruchomości   Skarbu  Państwa  i  Powiatu  oraz  ich aktualizacja,
2) sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub do oddania w użytkowanie wieczyste, w użytkowanie, dzierżawę lub najem i podanie ich do publicznej wiadomości,
3) wydawanie decyzji o rozwiązanie umowy o użytkowanie wieczyste gruntów w przypadkach wskazanych w ustawie oraz występowanie z żądaniem przeniesienia przez właściciela własności nabytej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w przypadkach wskazanych w ustawie,
4) przeprowadzanie przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu,
5) zlecanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa,
6) wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych,
7) współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi gminami,
8) zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, w tym:
- wydawanie decyzji o oddaniu w zarząd gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub zezwoleń na zawarcie umowy o przekazaniu między państwowymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej,
- orzekanie o wygaśnięciu zarządu ustanowionego na okres nie oznaczony lub przed upływem okresu, na który został ustanowiony w wypadkach  wskazanych w ustawie,
- nadzór i gospodarowanie zielenią na tych nieruchomościach.
9) ustalanie cen gruntów, budynków i innych urządzeń oraz lokali, a także opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz ich aktualizacja,
10) orzekanie o wywłaszczeniu i odszkodowaniu, nadanie nieruchomości zamiennej oraz o zwrocie nieruchomości w postępowaniu  wywłaszczeniowym,
11) składanie w sądzie wniosku o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego (lub w zbiorze dokumentów, gdy nie ma KW) ostatecznej decyzji o wywłaszczeniu, wniosku o określenie wpisów,
12) składanie do depozytu sądowego sumy odszkodowania za wywłaszczenie w wypadku odmowy przyjęcia odszkodowania,
13) orzekanie o niezwłocznym zajęciu wywłaszczonej nieruchomości po wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego, a przed wydaniem ostatecznej decyzji, w przypadkach wskazanych w ustawie,
14) wydawanie decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości jeżeli stała się zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu,
15) wydawanie decyzji o przyjęciu nieruchomości i ustalanie odpłatności za przejęte na rzecz Skarbu Państwa w wypadkach określonych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników,
16) nadawanie działek na własność rolnikom lub ich następcom, którzy przekazali gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników i ich rodzin,
17) składanie wniosków o wpis do ksiąg wieczystych wraz z niezbędną dokumentacją,
18) poświadczanie nabycia praw własności w formie aktu nadania,
19) załatwianie innych spraw związanych z dekretem o uwłaszczeniu w związku z reformą rolną i osadnictwem rolnym,
20) prowadzenie spraw ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
21) sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
22) zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa z usytuowaniem na nich znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz budowli  triangulacyjnych,
23) przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych i budowli triangulacyjnych,
24) wydawanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej oraz naliczanie należności i opłat rocznych z tego tytułu,
25) wykonywanie zadań dotyczących rekultywacji gruntów rolnych i leśnych,
26) wykonywanie kontroli terenowej w celu wykrycia spraw nielegalnych wyłączeń gruntów z produkcji rolnej,
27) wydawanie decyzji o przekazaniu w zarząd lasom państwowym (nadleśnictwom) gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
28) współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnej w sprawach przekazywania do jej zasobu gruntów rolnych Skarbu Państwa,
29) prowadzenie księgowych druków ścisłego zarachowania w zakresie prowadzonych spraw oraz ich zabezpieczenie.

3. Geodeta Powiatowy kieruje pracą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Do zakresu działania Ośrodka należy:
1) wydawanie informacji i przyjęcia dokumentacji do państwowego zasobu,
2) nadawanie cech dokumentu,
3) podpisywanie rachunków i zestawień zbiorczych ze sporządzonej wyceny informacji i zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
4) podejmowanie działań zmierzających do właściwego tworzenia i wykorzystania zasobu
5) udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania i udostępniania,
6) przyjmowanie i ewidencjowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych ,
7) wydawanie wytycznych do wykonania zgłoszonych robót,
8) kontrola przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi instrukcjami i wytycznymi wydanymi przez ośrodek,
9) nadzór nad modernizacją i bieżącą aktualizacją zasobu,
10) ocena stanu zasobu, wnioskowanie potrzeb wykonania robót wynikających z tej oceny,
11) wycena zgłoszeń na roboty geodezyjne i kartograficzne,
12) współpraca z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.


 

Wersja XML