Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Infrastruktury Drogowej

Arkadiusz Kryś -  Kierownik
Kontakt:
tel. (77) 482 91 33 
fax. (77) 482 91 33
e-mail:


ul. Skarbowa 3e
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Zamówienia, przetargi: http://www.pzdkkozle.biuletyn.info.pl/

 
1. Powiatowym Zarządem Dróg kieruje dyrektor przy pomocy jednego zastępcy.

2. Do zakresu działania Powiatowego Zarządu Dróg należy w szczególności:
1) prowadzenie całokształtu spraw związanych z zarządzaniem, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych w zakresie ustalonym przez Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego będący zarządcą dróg powiatowych, tj:
a) prowadzenie ewidencji dróg powiatowych i jej aktualizacja,
b) opracowywanie sprawozdań z przeprowadzanych działań,
c) dokonywanie przeglądu dróg i ocena ich stanu technicznego,
d) opracowywanie zbiorczych zestawień potrzeb w zakresie utrzymania dróg,
e) prowadzenie całokształtu spraw związanych z robotami remontowymi i konserwacyjnymi na drogach (przygotowanie dokumentacji technicznej, organizowanie przetargów publicznych, zlecanie robót, zawieranie umów, nadzór i odbiory),
f) odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg,
g) nadzór nad pracą drogowej służby liniowej,
h) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg dla ruchu, gdy wymaga tego stan techniczny drogi lub bezpieczeństwo ruchu,
i) przeprowadzanie pomiarów ruchu drogowego i zbieranie danych o zdarzeniach na drogach,
j) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w ciągach dróg powiatowych,
k) naliczanie należności za zajęcie pasa oraz kar w razie niezgodności z zezwoleniem lub jego brakiem,
l) udzielanie zgody na przebudowę zjazdów w ciągu dróg powiatowych,

2) prowadzenie całokształtu spraw związanych z zarządzaniem, utrzymaniem i ochroną obiektów mostowych, tj:
a) prowadzenie ewidencji obiektów mostowych i jej aktualizacja,
b) dokonywanie przeglądów obiektów mostowych i kontrola stanu ich utrzymania,
c) opracowywanie potrzeb oraz projektów planów robót w zakresie bieżącego utrzymania obiektów,
d) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie obiektów mostowych,
e) kierowanie przeciwpowodziową i przeciwlodową ochroną tych obiektów,
f) prowadzenie całokształtu spraw związanych z robotami remontowymi i konserwacyjnymi na obiektach mostowych (przygotowanie dokumentacji technicznej, organizowanie przetargów publicznych, zlecanie robót, zawieranie umów, nadzór i odbiory),
g) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie obiektów dla ruchu, gdy wymaga tego stan techniczny obiektu,

3) rozliczanie nakładów przyznawanych na bieżące utrzymywanie dróg powiatowych i obiektów mostowych,

4) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

5) wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych z tego tytułu,

6) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać w następstwie budowy lub utrzymania dróg.
 
 
Wersja XML