Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VI nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.1.1 RPO WO 2007-2013 (11.02.2013)

 Zestaw logo LPI

Zarząd Województwa Opolskiego
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ogłosił
w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne
VI nabór wniosków
o dofinansowanie projektów w zakresie:
Zadania ww. mogą być realizowane tylko i wyłącznie w ramach projektów, których zarówno rzeczowy jak i finansowy okres realizacji nie przekracza daty 31 grudnia 2014 roku.
 
Wartość dofinansowania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne

wynosi w łącznej kwocie 1 226 000,00 Euro1,
pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym na procedurę odwoławczą 122 600,00 Euro2,pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
.
Do udziału w konkursie w terminie od 25.02.2013 r. do 11.03.2013 r. zaprasza się:
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,
z tym, iż w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 12:00
 
· osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą);
· przesyłką kurierską;
· listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce
w
Punkcie Przyjmowania Wniosków
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole
 
Zasady oraz forma składania wniosków zostały zamieszczone w Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, wersja nr 15, Tom I i II. Wnioski otrzymane po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku oznacza datę jego dostarczenia do UMWO w jednej z wyżej wymienionych form (data stempla jednostki). Wzór wniosku o dofinansowanie projektu dostępny jest na stronie www.rpo.opolskie.pl.

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych projektu wynosi:
Minimalna/maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 dokona wyboru wniosków o dofinansowanie projektu w oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO „Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WO 2007-2013”, które dostępne są na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl oraz stanowią załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO na lata 2007-2013, wersja nr 46.
 
Źródło: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=5141&idd=1223
 
Wersja XML