Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 6 stycznia 2014 r. (09.01.2014)

 Zestaw logo LPI

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 6 stycznia 2014 r. złożono 287,5 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 588 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 94 190 umów o dofinansowanie na kwotę 390,6 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 269,6 mld zł, co stanowi 94 proc. alokacji na lata 2007-2013. 

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 255,7 mld zł, a w części dofinansowania UE 181,1 mld zł.
 
Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/poziom/Strony/postepy_nss_060114.aspx
Wersja XML