Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych - 31 sierpnia 2013 r. (09.09.2013)

 Zestaw logo LPI

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13, od początku uruchomienia programów do 31 sierpnia 2013 r. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych złożono 58,7 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na łączną kwotę dofinansowania 115,0 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 30,5 tys. umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE 63,7 mld zł, co stanowi 88,5 proc. alokacji na lata 2007-2013 (powiększonej o dodatkowe środki z krajowej rezerwy wykonania i z dostosowania technicznego).

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne, wynikająca ze złożonych wniosków o płatność, wyniosła w części dofinansowania UE 45,5 mld zł, co odpowiada 63,1 proc. alokacji na lata 2007-2013 (powiększonej o dodatkowe środki z krajowej rezerwy wykonania i z dostosowania technicznego).
 
Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/Stan_wdrazania_RP0_310813.aspx
 
Wersja XML