Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs na składanie projektów w ramach Poddziałania 9.5. POKL

  Zestaw logo LPI
 

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu dnia 20.10.2010 roku ogłosił konkurs  zamknięty nr 2/POKL/9.5/2010  na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i  kompetencji w regionach, dla Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Przedmiotem konkursu są projekty przyczyniające się do pobudzenia aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.
 
Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów:
Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:
1.      Działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do poprawy warunków rozwoju edukacji na obszarach wiejskich,
2.      Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz promowania edukacji na obszarach wiejskich
 
W ramach konkursu przeznaczono na dofinansowanie projektów ogółem 2 905 215,00 PLN. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie realizacjiprojektu nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego.
 
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się niżej wymienione podmioty, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w Dokumentacji Konkursowej:
Projekty realizowane w ramach Poddziałania 9.5 muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:
Okres realizacji projektu nie dłuższy niż 8 miesięcy, przy czym rozpoczęcie realizacji projektu nie później niż cztery miesiące od daty zakończenia konkursu.
 
Maksymalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN.
 
Beneficjenci realizujący projekty w ramach PO Kapitał Ludzki zobowiązani są do przestrzegania zasady równości szans. Uwzględnienie tej zasady związane jest ze zwalczaniem wszelkich przejawów dyskryminacji, w tym ze względu na wiek, płeć, rasę czy niepełnosprawność.
Realizacja projektów partnerskich w ramach PO Kapitał Ludzki wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 20 października 2010 r. do 26 listopada 2010 r.
Wniosek należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14 w godz. 8.00-14.00. W ostatnim dniu trwania konkursu wnioski będą przyjmowane do godziny 12.00. Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udzielają:
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole
- Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie - Koźlu (adres: Plac Wolności 1, 47-220 Kędzierzyn - Koźle, tel. 77 40 52 754 - 755, e-mail: pcieg@powiat.kedzierzyn-kozle.pl).
Wersja XML